Abimees

SUUREMÕÕTMELISE JA / VÕI RASKEKAALULISE VEOSE AUTOVEO EESKIRI

Määrus reguleerib teedel suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose ning pukseeritava seadme (edaspidi koos eriveose) vedu. Seadus on vastu võetud 21.05.2001 nr 51.RTL 2001, 65, 897 jõustumine 01.06.2001. Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine

AUTOJUHI MITTETÖÖTAMISE (PUHKUSE) TÕEND

Sõidumeerikuga  sõiduki juhi mittetöötamise  tõendamiseks ilmus EL Ametlikus Teatajas  tõendi vorm, mida firma peab täitma ja juhile kaasa andma, kui meerikuga auto juht oli haige, puhkusel või muul tööl. Tõendi kasutamine

AUTOVEOSEADUS

Autoveoseaduses (vastu võetud 07.06.2000 RT I 2000, 54, 346, jõustunud vastavalt §-le 36. Muudetud 12.03.2012)  sätestatakse riigisisese ja rahvusvahelise autoveo, sealhulgas autojuhi ametikoolituse korraldamise alused. Tervikteksti seadusest loe siit: Riigi Teataja

INCOTERMS 2010

Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt avaldatud Incoterms 2010 hakkas kehtima alates 01. jaanuarist 2011. Transpordis kasutatavate tarnetingimuste abil sätestatakse müüja ja ostja vahelised tarnekohustused ning kulude- ja riskide jaotus transpordi käigus. Alates

OHTLIKE AINETE VEOD / ADR

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste

AUTOVEOL VEOSE LAADIMISE JA KINNITAMISE EESKIRI

Autokaubaveod on Euroopa transpordi ja logistika selgroog. Euroopa ei vaja mitte ainult tõhusaid, vaid ka turvalisi autokaubavedusid. Veose õige kinnitamine on väga oluline veelgi turvalisemate autokaubavedude tagamiseks. Hinnangute kohaselt toimub