AUTOVEOSEADUS

Autoveoseaduses (vastu võetud 07.06.2000 RT I 2000, 54, 346, jõustunud vastavalt §-le 36. Muudetud 12.03.2012)  sätestatakse riigisisese ja rahvusvahelise autoveo, sealhulgas autojuhi ametikoolituse korraldamise alused. Tervikteksti seadusest loe siit: Riigi Teataja

Olulisemad kehtima hakanud muudatused:
· Alates 12.03.2012 väljastatakse nii riigisisese kui rahvusvahelise tasulise veoseveo korraldamiseks ühenduse tegevusluba ja vedaja kasutuses oleva mootorsõiduki kohta tegevusloa kinnitatud ärakiri. Nimetatud dokumente väljastab ettevõtjatele Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA).
· Alates 12.03.2012 tasulise riigisisese autoveo tegevuslubasid ja sõidukikaarte ei väljastata. Kuni 12.03.2012 antud tasulise riigisisese autoveo tegevusload ja sõidukikaardid kehtivad kuni nendel märgitud kehtivusaja lõpuni.
· Juhul kui kehtivat tasulise riigisisese autoveo tegevusluba omav vedaja soovib pärast 12.03.2012 soetada täiendava mootorsõiduki riigisisese veoseveo korraldamiseks, siis seaduse üleminekusätte kohaselt on vedajal võimalik taotleda mootorsõiduki kohta tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtiva tasulise riigisisese autoveo tegevusloa alusel. Sellisel juhul kantakse tegevusloa kinnitatud ärakirjale teave, et selle dokumendi alusel on lubatud teostada ainult riigisisest veosevedu.
· Kehtetuks on tunnistatud säte, mille kohaselt pidi vedaja ühenduse tegevusloa taotlemiseks omama kaheaastase tasulise riigisisese autoveo kogemust.
· Kui autoveoseaduse eelmise redaktsiooni kohaselt anti ühenduse tegevusluba viieks aastaks, siis alates 12.03.2012 antakse vedajale ühenduse tegevusluba kümneks aastaks, tegevusloa kinnitatud ärakiri antakse üldjuhul nii pikaks perioodiks kui kehtib ühenduse tegevusluba.
· 6 kuu möödumisel ühenduse tegevusloa saamist peab vedaja kasutuses olema vähemalt üks mootorsõiduk, mille kohta on väljastatud tegevusloa kinnitatud ärakiri.
· Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja on võimalik taotleda ka mootorsõidukile, mis on registreeritud ka mõnes teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis. Sellisel juhul antakse tegevusloa kinnitatud ärakiri mitte pikemaks ajaks kui üks aasta.
· Kehtetuks on tunnistatud säte, mille kohaselt üks isik võis olla määratud veokorraldajaks (eelmises redaktsioonis vedude eest vastutav isik) ainult ühe vedaja juures. Veokorraldaja määramisel peab vedaja lähtuma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 4 ja autoveoseaduse §-s 7 sätestatud tingimustest.
· Alates 12.03.2012 ei väljastata enam oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevuslubasid ja sõidukikaarte. Vaatamata oma kulul autovedude korraldamiseks nõutavate tegevuslubade ja sõidukikaartide kaotamisele peab oma kulul veosevedu korraldav ettevõtja vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punktis d sätestatud tingimustele ja oma kulul sõitjatevedu korraldav ettevõtja määruse (EÜ) nr 1073/2009 artikli 2 lõikes 5 sätestatud tingimustele.