OHTLIKE AINETE VEOD / ADR

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

Ohtlike aineid (ADR) võivad transportida selleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust.

Loe seadust siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/12883617 

Vaata ADR klassifikatsioone siit: ADR.pdf